Programa

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO „Kurkime jaukų miestą KARTU“ PROGRAMINĖS NUOSTATOS:

KURKIME – čia mūsų miestas ir jis gali tapti toks, kokie yra jo žmonės: kūrybingas, veržlus, bendruomeniškas ir branginantis tradicijas. Todėl valdžios „visažinystė“ turi būti keičiama į pasitikėjimą žmonėmis, norinčiais kurti savo miestą.

JAUKŲ – gatves, šaligatvius ir parkus tvarkyti svarbu, bet dar svarbiau – puoselėti pagarbų valdžios santykį su žmogumi, kai ir jaunas, ir brandaus amžiaus sulaukęs savame mieste jaučiasi savas ir reikalingas.

MIESTĄ – kurkime ne tik kaip savo namus, bet ir kaip Aukštaitijos sostinę. Išskleisdami tai, ką jau turime sukūrę geriausia kultūroje, mene, sporte, moksle, švietime ir versle, įtvirtinsime ir savo lyderystę regione.

KARTU – jei veiksime išvien, mums negali nepasisekti.

Skaidrią, atvirą ir jautrią savivaldybę JUMS

SKAIDRUMAS tai valdžios sąžinės principas ir nulinė tolerancija korupcijai.

Sistemingai atsiskaitysime ir prisiimsime asmeninę atsakomybę už savo veiklą

Kontroliuosime viešųjų pirkimų skaidrumą

Atsižvelgsime į gyventojų iniciatyvas ir jų idėjoms surasime įgyvendinimo kelius

Inicijuosime Panevėžio vystymosi strategijos atnaujinimą, išryškinant miesto savitumą ir poreikius

Didinsime žmonių pasitikėjimą miesto savivalda

Racionalizuosim viešųjų paslaugų teikimą, gerinsime kokybę ir prieinamumą

Užkirsime kelią biurokratizmui ir vilkinimui, didinsime savivaldybės įstaigų darbo efektyvumą

Moralę, jautrumą ir supratingumą iškelsime virš partinių ir biurokratinių interesų

Aktyvinsime įsisenėjusių miesto problemų sprendimus

Skatinsime daugiabučių namų bendrijų ir bendruomenių asociacijų kūrimąsi, teisinę pagalbą joms ir konsultacijas

ATVIRUMAS – ne tariama, o tikra atskaitomybė žmonėms, visų pirma, bendruomenių, bendrijų, asociacijų įgalinimas daryti įtaką valdžios sprendimams.

Aktyviai sieksime, kad Panevėžys taptų stipriu Aukštaitijos regiono lyderiu

Teikdami viešąsias paslaugas ir kurdami viešąją infrastruktūrą, pasitelksime privataus verslo iniciatyvą

Verslą ir bendruomenes įtrauksime į miesto plėtros programų kūrimą ir įgyvendinimą

Inicijuosime seniūnijų įkūrimą bei suteiksime vietos bendruomenėms daugiau realių galių

Remsime kultūros ir meno projektus, formuojančius ir išryškinančius miesto, kaip Aukštaitijos sostinės, tapatybę

Ugdysime savivaldos kultūrą, pagarbą gyventojų poreikiams, teisėms, orumui ir lygioms galimybėms

Miesto infrastruktūrą atnaujinsime, ją pritaikydami jaunimui ir šeimoms, auginančioms vaikus

Atversime miestą inovatyviems sprendimams bei investicijų pritraukimui

Stiprinsime studijų, profesinio rengimo bei ugdymo įstaigų ir potencialių darbdavių sąveiką

JAUTRUMAS – valdžios santykio su žmogumi pamatas. Biurokratinių užkardų mažinimas, greitesnis ir aiškesnis kasdieninių žmonių problemų sprendimas. Ne – išrinktųjų arogancijai, TAIP– žmogaus pagarbai.

Jautriai kursime tokią socialinę politiką, kuri remiasi miesto gyventojų poreikiais

Aktyvinsime įvairių sporto šakų prieinamumą skirtingo amžiaus ir profesionalumo grupėms

Užkursime iniciatyvas steigti dienos centrus senoliams, neįgaliesiems ir šeimoms su mažais vaikais

Tobulinsime pedagoginę ir psichologinę pagalbą siekdami stiprinti šeimos gerovę

Remsime sveikatinimo iniciatyvas

Užtikrinsime, kad miesto kultūros potencialas bus naudojamas plėsti žmonių užimtumo, savišvietos ir saviraiškos formas

Miesto erdves ir jo aplinką pritaikysime patogiam ir saugiam gyvenimui

Aktyvinsime ir palaikysime vyresnio amžiaus žmonių užimtumo iniciatyvas

Socialinė politika tarnaus kiekvienam miesto gyventojui, ir tai mes galime įgyvendinti tik KARTU

Mūsų pagrindinis tikslas:

ne valdžios kėdes užimti, o su Jumis valdžios galiomis pasidalinti. Nes tik tai apsaugos Jus nuo išrinktųjų ,,neklystamumo“. Ir tik tada miesto valdžia tikrai taps verta Jūsų pasitikėjimo.

Mes tikime Jumis ir todėl nuo savo tikslo nesitraukiame. Nuoširdžiai kviečiame: kurkime jaukų miestą KARTU. MIESTĄ – JUMS.

MŪSŲ SĄRAŠO NR. 20