Judėjimo įstatai

PILIETINIO JUDĖJIMO KARTU

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Judėjimo oficialus pavadinimas – PILIETINIS JUDĖJIMAS KARTU.

2. Pilietinis judėjimas KARTU /toliau įstatuose vadinamas Judėjimu/, yra nepriklausoma, savanoriška organizacija, veikianti kaip ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, koordinuojantis Judėjimo narių veiklą.

3. Judėjimas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Europos vietos savivaldos chartijos nuostatomis, šiais Įstatais ir kitais Judėjimo vidaus teisės aktais.

4. Judėjimo teisinė forma – asociacija.

5. Judėjimo veiklos laikotarpis neribojamas. Judėjimas veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. Judėjimo finansiniai metai – kalendoriniai metai.

7. Judėjimas, kaip juridinis asmuo, turi savo antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bankuose, simboliką, gali savo vardu įgyti teises ir pareigas, būti atsakovu ar ieškovu teisme.

8. Judėjimas turi teisę teikti labdarą bei gauti paramą, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą.

II. JUDĖJIMO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, SRITYS IR RŪŠYS

9. Judėjimo tikslai ir uždaviniai:

9.1. siekti dalyvaujančios demokratijos principų įgyvendinimo, jų stiprinimo, įtvirtinant pilietines žmonių teises viešame gyvenime;

9.2. užtikrinti savivaldos institucijose priimamų sprendimų bei jų vykdymo būdų pilietinę stebėseną ir kontrolę, taip savivaldos lygmenyje realizuojant pamatinius pilietinės demokratijos principus;

9.3. siekti, kad savivaldos institucijų sprendimai ir įsipareigojimai atitiktų bendruomenių interesus, būtų adekvatūs ir proporcingai finansuojami, o centrinės valdžios naudojamos ekonominės priemonės nepažeistų vietinės valdžios organų veiklos savarankiškumo, t.y., atitiktų Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas;

9.4. vienyti pozityvius, siekiančius permainų visuomenėje žmones, nepaisant jų ideologinių, politinių, religinių ar kultūrinių pažiūrų;

9.5. skatinti visomis teisinėmis bei teisėtomis priemonėmis, kad būtų užtikrinta reali piliečių savivaldos teisė – kaip prigimtinė žmonių teisė kurti ir tvarkyti savo kasdienį gyvenimą;

9.6. siekti, kad būtų užtikrinta piliečių apsauga nuo valstybės tarnautojų savivalės ir kitų neteisėtų ar nepagrįstų politinių bei administracinių manipuliacijų ir įtakų;

9.7. skatinti visuomenėje viešas iniciatyvas ir valstybei naudingą veiklą;

9.8. siekti efektyvios komunikacijos tarp piliečių ir savivaldos bei centrinės valdžios institucijų, kuri padėtų identifikuoti, derinti ir tenkinti skirtingus piliečių interesus, poreikius bei raidos vizijas;

9.9. skatinti pilietinės visuomenės, privataus verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą, diegiant ir plėtojant socialiai atsakingo verslo veiklos principus;

9.10. atstovauti Judėjimo interesams Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose valstybės valdžios institucijose ir įstaigose, savivaldybėse, tarptautinėse organizacijose.

10. Judėjimo veiklos sritys ir rūšys:

10.1. rengia ir teikia pasiūlymus savivaldos bei kitoms valstybės institucijoms tolygios ir tvarios regionų plėtros politikos klausimais;

10.2.ruošia ir teikia rekomendacijas, pasiūlymus vietos savivaldos bei valstybės institucijoms ekonominės, socialinės, mokslinių tyrimų ir inovacijų, švietimo, kultūros politikos ir kitose srityse;

10.3. analizuoja, renka, apibendrina, rengia ir teikia informaciją, susijusią su Judėjimo veiklos tikslais;

10.4. stebi, analizuoja bei vertina valstybės gyvenimo sričių raidos procesus, valstybės institucijų veiksmus ir priimamus sprendimus, daro pareiškimus aktualiais visuomenei klausimais;

10.5. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, asocijuotomis verslo ir ne verslo, verslo savivaldos struktūromis, politinėmis partijomis, judėjimais, užsienio šalių asocijuotomis verslo ir ne verslo struktūromis bei valstybinėmis institucijomis;

10.6. dalyvauja arba vykdo rengiant ir atliekant viešosios nuomonės apklausas Judėjimui rūpimais klausimais;

10.7. rūpinasi įvairių Judėjimo veiklai reikalingų informacinių priemonių gamyba, platinimu;

10.8. organizuoja periodinių ir/ar vienkartinių informacinių leidinių, mokymo bei metodinių priemonių leidybą, organizuoja informacijos teikimą internete;

10.9. rengia susitikimus, diskusijas, seminarus, konferencijas, mokymus, susijusius su Judėjimo veikla ir tikslais;

10.10. steigia juridinius asmenis, sudaro sutartis ir pagal jas prisiima įsipareigojimus;

10.11. konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis, teikia kitas paslaugas sėkmingai Judėjimo narių veiklai užtikrinti;

10.12. sudaro galimybę Judėjimo nariams dalyvauti ne Judėjimo rengiamuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

10.13. ieško ir teikia Judėjimo nariams bei visuomenei informaciją, kuri atitinka Judėjimo tikslus ir idėjas;

10.14. palaiko, skatina, organizuoja ir įgyvendina Judėjimo tikslus atitinkančias iniciatyvas.

III. JUDĖJIMO NARIAI IR PRETENDENTAI

11. Judėjimo nariais gali būti LR ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Judėjimo tikslams, pripažįstantys šiuos įstatus, dalyvaujantys jo veikloje ir mokantys nustatytą nario mokestį. Taryba priima sprendimą dėl asmens tapimo ar netapimo nariu.

12. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti Judėjimo nariu, privalo tarybai pateikti nustatytos formos užpildytą ir pasirašytą prašymą – Judėjimo nario anketą, dviejų Judėjimo narių rekomendacijas arba Tarybos sudarytos narių priėmimo komisijos rekomendaciją.

13. Juridinis asmuo, norintis tapti Judėjimo nariu, privalo tarybai pateikti įstatus ir registracijos pažymėjimą bei dokumentus, pagrindžiančius kompetentingo juridinio asmens valdymo organo sprendimą tapti Judėjimo nariu.

14. Judėjimo garbės nariai:

14.1. judėjimo visuotinis susirinkimas pirmininko, tarybos teikimu gali tvirtinti garbės narius;

14.2. garbės nariai turi nariams būdingas teises ir pareigas;

14.3. tarybos sprendimu garbės nariai gali būti atleidžiami nuo Judėjimo renkamų mokesčių.

15. Judėjimo narių teisės:

15.1. dalyvauti ir balsuoti Judėjimo visuotiniame narių susirinkime;

15.2. susipažinti su Judėjimo dokumentais ir gauti Judėjimo turimą informaciją apie jo veiklą;

15.3. rinkti ir būti išrinktam į Judėjimo valdymo organus;

15.4. aktyviai dalyvauti Judėjimo veikloje, siekiant Judėjimo tikslų įgyvendinimo;

15.5. išstoti iš Judėjimo. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Judėjimo nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas negrąžinami;

15.6. turėti kitas įstatymuose, Judėjimo priimtuose dokumentuose nustatytas neturtines teises.

16. Judėjimo narių pareigos:

16.1. laikytis Judėjimo įstatų ir valdymo organų priimtų sprendimų;

16.2. mokėti nario mokestį ir stojamąjį įnašą tarybos nustatytais terminais ir tvarka.

16.3. dalyvauti Judėjimo veikloje, realizuojant jo tikslus.

17. Narystė Judėjime baigiasi, kai narys:

17.1. pašalinamas iš Judėjimo;

17.2. išstoja iš Judėjimo;

17.3. nariui mirus ar likvidavus, reorganizavus juridinį asmenį, taip pat likvidavus Judėjimą.

18. Judėjimo narys gali būti pašalintas iš Judėjimo tarybos sprendimu, jeigu:

18.1. grubiai pažeidžia Judėjimo įstatus;

18.2. sistemingai nesilaiko Judėjimo įstatų, vidaus veiklos dokumentų;

18.3. be pateisinamos priežasties nesumoka nustatyto stojamojo įnašo ar nario mokesčio ilgiau kaip 90 dienų nuo įnašo ar nario mokesčio mokėjimo termino pabaigos;

18.4. sistemingai vykdo Judėjimo tikslams prieštaraujančią veiklą.

19. Iš Judėjimo pašalintiems nariams jų sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir kitaip Judėjimo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

20. Judėjimo nario pašalinimo klausimas svarstomas pirmininko, tarybos nario, skyriaus pirmininko siūlymu.

21. Narių išstojimas:

21.1. narys gali bet kada išstoti iš Judėjimo, pateikęs prašymą tarybai ar atitinkamo Judėjimo skyriaus pirmininkui bei atsiskaitęs Judėjimui už savo veiklą, jei jam buvo pavesta eiti pareigas Judėjimo valdymo organuose ar atlikti atsakingojo sekretoriaus, iždininko/vyriausiojo finansininko funkcijas;

21.2. asmuo netenka Judėjimo nario teisių nuo prašymo išstoti iš Judėjimo pateikimo tarybai ar atitinkamo skyriaus pirmininkui dienos. Jei Judėjimo narys turi atsiskaityti už 21.1. punkte numatytą savo veiklą, asmuo netenka Judėjimo nario teisių nuo atsiskaitymo dienos.

22. Narystės Judėjime sustabdymas:

22.1. narystė Judėjime sustabdoma (t.y. nario teisės laikinai apribotos) tarybos sprendimu ne ilgiau nei vieneriems metams dėl šiuose įstatuose numatytų nario įsipareigojimų nevykdymo, su šiais įstatais nesuderinamos veiklos arba nario prašymu.

23. Judėjimo pretendentai.

23.1. taryba savo sprendimu fiziniams ar juridiniam asmenims pageidaujant tapti Judėjimo nariais gali suteikti pretendento statusą.

24. Asmuo, išbuvęs Judėjimo pretendentu iki 6 mėnesių, tarybos sprendimu tampa Judėjimo nariu su visomis nario teisėmis ir pareigomis, numatytomis šiuose įstatuose.

25. Judėjimo pretendentai turi teisę:

25.1.dalyvauti Judėjimo visuotiniame narių susirinkime;

25.2.susipažinti su Judėjimo dokumentais ir gauti Judėjimo turimą informaciją apie jos

veiklą;

25.3.išstoti iš pretendentų. Tokiu atveju stojamieji įnašai ar kitaip Judėjimo nuosavybėn

perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

25.4.aktyviai dalyvauti Judėjimo veikloje, siekiant Judėjimo tikslų įgyvendinimo;

25.5.taip pat turi kitas įstatymuose, Judėjimo dokumentuose nustatytas neturtines teises.

26. Judėjimo pretendentų pareigos:

26.1. laikytis Judėjimo įstatų ir valdymo organų priimtų sprendimų;

26.2. sumokėti stojamąjį įnašą tarybos nustatytais terminais ir tvarka;

26.3. dalyvauti Judėjimo veikloje, realizuojant jos tikslus.

27.Pretendentas netenka savo statuso, kai:

27.1. pašalinamas iš Judėjimo;

27.2. išstoja iš Judėjimo;

27.3. pretendentui mirus ar likvidavus, ar reorganizavus juridinį asmenį, taip pat likvidavus

Judėjimą;

28. Pretendentas gali būti pašalintas iš Judėjimo tarybos sprendimu, jeigu:

28.1. grubiai pažeidžia Judėjimo įstatus;

28.2. sistemingai nesilaiko Judėjimo įstatų, vidaus veiklos dokumentų;

28.3. be pateisinamos priežasties nesumoka stojamojo įnašo ilgiau kaip 90 dienų nuo įnašo

mokėjimo termino pabaigos;

28.4. sistemingai vykdo Judėjimo tikslams prieštaraujančią veiklą.

29. Iš Judėjimo pašalintiems pretendentams jų sumokėti stojamieji įnašai ir kitaip Judėjimo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

30. Judėjimo pretendento pašalinimo klausimas svarstomas pirmininko, tarybos nario, skyriaus pirmininko siūlymu.

31. Pretendento išstojimas:

31.1. judėjimo pretendentas gali bet kada išstoti iš Judėjimo, pateikęs prašymą tarybai ar atitinkamo Judėjimo skyriaus pirmininkui.

31.2.asmuo netenka Judėjimo pretendento teisių nuo prašymo išstoti iš Judėjimo pateikimo tarybai ar atitinkamo skyriaus pirmininkui dienos.

IV. JUDĖJIMO VALDYMO ORGANAI

32. Judėjimo valdymo organai yra:

32.1. Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias Judėjimo organas;

32.2. Pirmininkas – vienasmenis Judėjimo valdymo organas;

32.3. Taryba – kolegialus Judėjimo valdymo organas.

33. Tarybos sprendimu gali būti steigiami Judėjimo skyriai, atskiroms jos veiklos sritims koordinuoti ir plėtoti gali būti sudaromi komitetai ir komisijos.

34. Judėjimo organai privalo veikti tik Judėjimo ir jo narių naudai. Judėjimo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Judėjimo įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Judėjimo veiklos tikslams.

V. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

35. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Judėjimo organas, kuris:

35.1. priima, keičia ar papildo Judėjimo įstatus;

35.2. nustato ir tvirtina Judėjimo narių stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką, tvirtina nario mokesčio mokėjimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašą;

35.3. tvirtina Judėjimo metinę (prireikus ir tarpinę) finansinę atskaitomybę;

35.4. priima sprendimus dėl Judėjimo pertvarkymo ar pabaigos /reorganizavimo/ likvidavimo;

35.5. renka pirmininką ir revizijos komisiją, išklauso valdymo organų veiklos ataskaitas;

35.6. nustato tarybos narių skaičių bei renka tarybos narius iš pirmininko pateiktų kandidatų, taip pat ir visuotinio susirinkimo nario papildomai pasiūlyto kandidato, jei tam siūlymui pritaria dauguma visuotinio susirinkimo narių.

35.7. paveda revizijos komisijai atlikti Judėjimo finansinius buhalterinius patikrinimus;

35.8. tvirtina revizijos komisijos ataskaitą;

35.9. nustato, kokia papildoma informacija turi būti pateikta Judėjimo metinėje veiklos ataskaitoje;

35.10. priima nutarimus ir rezoliucijas Judėjimo veiklos klausimais;

35.11. tvirtina Judėjimo veiklos programą, pajamų ir išlaidų sąmatas;

35.12. priima kitus sprendimus, jeigu pagal šiuos įstatus tai nepriskirtina kitų Judėjimo valdymo organų kompetencijai ir pagal esmę tai nėra kito valdymo organo kompetencija;

35.13. pirmininko ar tarybos teikimu tvirtina garbės narius;

35.14. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir tapimo kitų juridinių asmenų nariu.

36. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia taryba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

37. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą taryba ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki numatomo susirinkimo dienos informuoja Judėjimo narius įstatuose numatyta tvarka.

38.Judėjimo nariai apie numatomą visuotinį susirinkimą informuojami telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

39. Visuotiniame susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Judėjimo nariai. Vienas narys visuotiniame susirinkime turi vieną balsą.

40. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Judėjimo narių. Visuotinio susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimą dėl įstatų keitimo ir Judėjimo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė balsavime dalyvaujančių narių. Didesne kaip pusė balsavime dalyvaujančių narių balsų dauguma priimami sprendimai ir dėl tarybos narių išrinkimo.

41. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, visuotinis susirinkimas laikomas neįvykusiu; ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo neįvykusio susirinkimo dienos šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris, nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Judėjimo narių, turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.

42. Pakartotinį visuotinį susirinkimą šaukia taryba.

43. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Judėjimo narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Judėjimo įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Judėjimą.

44. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali šaukti pirmininkas, taryba arba ne mažiau kaip ½ Judėjimo narių, raštiškai pareiškę savo pageidavimą.

45. Visuotinio susirinkimo sprendimai Judėjimo valdymo organams yra privalomi.

46. Visuotinis susirinkimas protokoluojamas. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kurie Judėjimo pirmininko teikimu išrenkami visuotinio susirinkimo metu paprasta balsų dauguma.

VI . PIRMININKAS

47. Pirmininkas – vienasmenis Judėjimo valdymo organas, renkamas visuotiniame narių susirinkime iš Judėjimo narių iškeltų kandidatų ketverių metų laikotarpiui. Jei kandidatų yra daugiau kaip du ir pirmame balsavimo ture nė vienas iš jų nesurenka daugiau kaip pusės dalyvaujančių visuotiniame susirinkime narių balsų, skelbiamas antras balsavimas, kuriame pirmininkas renkamas iš dviejų kandidatų, pirmame ture surinkusių daugiausiai balsų.

48. Pirmininkas gali turėti pavaduotojus, kuriuos pirmininko teikimu tvirtina taryba.

49. Pirmininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, kitų valdymo organų sprendimais.

50. Pirmininkas:

50.1. veikia Judėjimo vardu ir turi teisę sudaryti sandorius Judėjimo veiklos klausimais, gavęs išankstinį tarybos pritarimą;

50.2 teikia visuotiniam susirinkimui siūlymus dėl tarybos narių skaičiaus bei renkamų tarybos narių kandidatūras;

50.3. vadovauja tarybos darbui. Nesant pirmininkui, posėdžiams pirmininkauja jo paskirtas pavaduotojas.

50.4. teikia tarybai tvirtinti atsakingojo sekretoriaus, pirmininko pavaduotojų kandidatūras arba atšaukti juos iš pareigų;

50.5. praneša Judėjimo valdymo organams ir nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Judėjimo veiklai;

50.6. tvirtina Judėjimo metinį veiklos planą bei metines Judėjimo veiklos ataskaitas;

50.7. atidaro ir uždaro Judėjimo bankines (atsiskaitomąsias) sąskaitas;

50.8. tarybos nustatyta tvarka disponuoja Judėjimo turtu ir lėšomis, sudaro metinę finansinę ataskaitą;

50.9. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui;

50.10. priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, vadovauja jų veiklai;

50.11. pasirašo Judėjimo vardu sudaromas sutartis ir Judėjimo siunčiamus raštus.

51. Pirmininkas turi teisę įgalioti bet kurį tarybos narį arba vieną iš pirmininko pavaduotojų atstovauti Judėjimą valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, taip pat tarptautinėse organizacijose;

52. Tais atvejais, kai pirmininkas laikinai negali eiti pareigų, jo funkcijas vykdo vienas iš jo įgaliotų pavaduotojų. Pirmininkui dėl kokių nors priežasčių negalint įgalioti pavaduotojo vykdyti pirmininko pareigas, taryba paskiria vieną iš pavaduotojų laikinai eiti pirmininko pareigas ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius sušaukia neeilinį visuotinį susirinkimą naujam Judėjimo pirmininkui išrinkti.

53. Už savo darbą pirmininkas atsiskaito visuotiniam susirinkimui.

54. Pirmininko pavaduotojai:

54.1. koordinuoja atskirų Judėjimo veiklos sričių veiklą, pagal kompetenciją rengia Judėjimo veiklos planų bei Judėjimo veiklos ataskaitų projektus;

54.2. pirmininko pavedimu vadovauja Judėjimo komitetų, komisijų veiklai, atstovauja Judėjimą valstybė s valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose;

54.3. dalyvauja tarybos posėdžiuose ir turi balso teisę;

54.4. pirmininko pavedimu vykdo kitas funkcijas.

VII. TARYBA

55. Taryba yra kolegialus valdymo organas, vadovaujantis Judėjimo veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų posėdžių. Taryba atskaitinga visuotiniam narių susirinkimui.

56. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio susirinkimo nutarimais.

57. Tarybos narių skaičių nustato ir renka kandidatūras Judėjimo pirmininko teikimu visuotinis susirinkimas dvejų metų laikotarpiui. Tarybos nariais nuo jų išrinkimo (paskyrimo) į pareigas iš karto tampa Judėjimo pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, skyrių vadovai.

58. Tarybą sudaro Judėjimo pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, skyrių vadovai ir visuotiniame susirinkime išrinkti tarybos nariai.

59. Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Judėjimo nariai.

60. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Tarybos nariai gali atsistatydinti įspėję pirmininką apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Naujas tarybos narys renkamas tik tam laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam ar pašalintam tarybos nariui.

61. Taryba gali tarp visuotinių susirinkimų įtraukti (kooptuoti) 3 tarybos narius arba pašalinti esamus už įstatų, programos pažeidimus, pareigų nevykdymą. Tarybos sudėčiai tarp visuotinių susirinkimų pasikeitus ar sumažėjus trečdaliu, privaloma šaukti neeilinį visuotinį susirinkimą.

62. Naujų tarybos narių įtraukimui (kooptacijai), esamų tarybos narių pašalinimui arba įgaliojimų sustabdymui reikalinga 2/3 dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.

63. Tarybos sprendimai priimami posėdžiuose. Kiekvienas tarybos narys turi po vieną balsą. Tarybos sprendimai priimami tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jei pirmininkas posėdyje nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.

64. Taryba:

64.1. savo veikla įgyvendina Judėjimo tikslus ir uždavinius;

64.2. rengia konferencijas aktualiais visuomenei klausimais bei kitus renginius, kuriais siekiama Judėjimo tikslų;

64.3. analizuoja bei vertina valstybės gyvenimo sričių raidos procesus, valstybės institucijų veiksmus ir sprendimus, daro pareiškimus aktualiais visuomenei klausimais;

64.4. atlieka teisės aktų projektų analizę, teikia siūlymus valstybės valdžios institucijoms;

64.5. įgyvendina Judėjimo veiklos planus;

64.6. pirmininko teikimu nustato samdomų darbuotojų darbo užmokestį;

64.7. tvirtina Judėjimo nario anketos formą ir nustato jos turinį;

64.8. svarsto Judėjimo narių pateiktų darbų tinkamumą leidybai;

64.9. tvirtina Judėjimo simboliką/logotipą ir nustato jo naudojimo sąlygas;

64.10.priima sprendimus dėl naujų Judėjimo narių ar pretendentų priėmimo, taip pat narių išstojimo ar narystės sustabdymo;

64.11.šaukia visuotinius susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti;

64.12. rengia ir pateikia visuotiniam susirinkimui Judėjimo veiklos ataskaitą;

64.13. rengia ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos pateikia visuotiniam susirinkimui praėjusių finansinių metų Judėjimo veiklos ataskaitą;

64.14. kas 6 mėnesius rengia Judėjimo veiklos apibendrinimo ataskaitas;

64.15. nustato disponavimo Judėjimui priklausančiu turtu tvarką;

64.16. paveda revizijos komisijai atlikti Judėjimo finansinius buhalterinius patikrinimus;

64.17. svarsto Judėjimo narių pateiktus klausimus;

64.18. renka laikinąjį pirmininką iš tarybos narių, jei pirmininkas atsistatydina nepasibaigus jo kadencijos laikotarpiui ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas. Išrinkus laikinąjį Judėjimo pirmininką, ne vėliau kaip per tris mėnesius šaukiamas visuotinis susirinkimas;

64.19. steigia Judėjimo skyrius, tvirtina jų veiklos dokumentus;

64.20. ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki visuotinio susirinkimo pradžios nustato visuotinio susirinkimo delegatų skaičių ir atstovavimo kvotas;

64.21. siūlo visuotiniam susirinkimui sprendimus dėl Judėjimo paramos kandidatuojantiems Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą;

64.22. priima nutarimus, rezoliucijas miesto, regiono ar šalies raidos ir valdžios sprendimų klausimais;

64.23. tvirtina tarybos darbo reglamentą, Judėjimo atributiką;

64.24. priima sprendimus dėl lėšų skolinimosi Judėjimo veiklos tikslams įgyvendinti;

64.25. priima kitus sprendimus Judėjimo veiklos klausimais, jei jie nėra priskirti išimtinei kitų valdymo organų kompetencijai.

64.26. tarybos posėdžius šaukia Judėjimo pirmininkas. Iniciatyvos teisę šaukti tarybos posėdžius turi ir trečdalis tarybos narių. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos narių (arba jų įgalioti judėjimo nariai), o priimti sprendimai teisėti, jeigu už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių narių.

64.27. taryba į posėdžius paprastai renkasi kartą per šešias savaites. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Tarybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

65.Tarybos nutarimai skelbiami tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

VIII. ATSAKINGASIS SEKRETORIUS

66. Judėjimo veiklą organizuoja ir vykdo atsakingasis sekretorius, kurį pirmininko teikimu skiria

ir atleidžia taryba.

67. Atsakingasis sekretorius:

67.1. organizuoja Judėjimo valdymo organų sprendimų įgyvendinimą;

67.2. atsako už Judėjimo veiklos planų ir ataskaitų parengimą;

67.3. organizuoja tarybos posėdžius, rengia jiems būtiną medžiagą;

67.4. organizuoja visuotinius susirinkimus, rengia jiems medžiagą;

67.5. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

67.6. atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam susirinkimui, tarybai ir revizijos komisijai, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ar Judėjimo organų (narių) prašymu;

67.7. padeda organizuoti Judėjimo veiklą, atsako už Judėjimo narių apskaitą;

67.8. pirmininko pavedimu atsakingasis sekretorius atstovauja Judėjimui santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme, arbitraže, ar kitose institucijose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus asmenis;

67.9. savarankiškai sprendžia kitus Judėjimo veiklos klausimus, kurie nepriskirti visuotinio susirinkimo, pirmininko ir tarybos kompetencijai.

68. Už savo darbą atsakingasis sekretorius atsiskaito pirmininkui ir tarybai.

IX. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

69. Judėjimo buhalterinė apskaita ir atskaitomybė vedama ir tvirtinama, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančios tvarkos.

70. Judėjimo metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina Judėjimo visuotinis narių susirinkimas.

71. Judėjimo veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja revizijos komisija, sudaroma visuotinio narių susirinkimo sprendimu iš 3 Judėjimo narių. Revizijos komisijos pirmininką revizijos komisija išrenka pati iš savo tarpo.

72. Revizijos komisija:

72.1. tikrina Judėjimo metų finansinę atskaitomybę ir, prireikus, ketvirčio, pusmečio ir kitą finansinę buhalterinę veiklą;

72.2. artimiausiame Visuotinio susirinkimo arba tarybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

72.3. visuotiniame susirinkime pateikia Judėjimo metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;

72.4. turi teisę iš tarybos, atsakingojo sekretoriaus, skyrių pirmininkų pareikalauti pateikti reikiamus finansinius buhalterinius dokumentus.

73. Už Judėjimo veiklos trūkumų nuslėpimą revizijos komisija atsako įstatymų nustatyta tvarka.

74. Esant reikalui, visuotinio narių susirinkimo sprendimu samdomas išorės auditorius.

X . JUDĖJIMO FINANSINĖ VEIKLA

75. Judėjimo lėšas sudaro:

75.1. nario mokestis;

75.2. Judėjimo narių stojamieji įnašai ir kiti nustatyti narių mokėjimai;

75.3. savanoriški narių ir rėmėjų įnašai;

75.4. pajamos iš vykdomos veiklos;

75.5. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos;

75.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Judėjimo lėšas;

75.7. valstybės lėšos, skirtos valstybės remiamoms programoms įgyvendinti;

75.8. skolintos iš Lietuvos kredito įstaigų kapitalo lėšos, prieš tai gavus Judėjimo tarybos pritarimą;

75.9. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos labdaringos lėšos bei turtas;

75.10. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos lėšos;

75.11. kitos teisėtai įgytos lėšos.

76. Nario mokestį ir kitus narių mokėjimus, jų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Judėjimo visuotinis narių susirinkimas.

77. Judėjimas turi teisę neatlygintinai gauti lėšų iš Judėjimo rėmėjų, juridinių ir fizinių asmenų bei kitų organizacijų paramos būdu.

78. Judėjimas lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas, išskyrus privalomus narių mokėjimus, naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Judėjimas tokias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje ir sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas perdavęs asmuo to reikalauja. Judėjimas negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta Judėjimo įstatuose.

79. Judėjimo lėšos naudojamos Judėjimo veiklai finansuoti, atitinkamoms programoms ir projektams įgyvendinti, darbuotojų darbo užmokesčiui.

XI. SKYRIŲ STEIGIMAS IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

80. Judėjimas turi teisę steigti skyrius. Judėjimo įsteigti skyriai nėra juridiniai asmenys, todėl Judėjimas atsako pagal skyrių prievoles, o skyriai atsako pagal Judėjimo prievoles.

81. Sprendimą dėl skyriaus steigimo, ir (arba) veiklos nutraukimo priima taryba. Judėjimo skyriai veikia pagal tarybos patvirtintus nuostatus.

82. Skyrių veiklą organizuoja ir vykdo tarybos nustatyta tvarka paskirti skyrių pirmininkai. Sprendimą dėl skyriaus pirmininkų skyrimo ir atšaukimo priima taryba Judėjimo skyriaus nuostatose nustatyta tvarka.

83. Judėjimo skyrių skaičius neribojamas.

84. Kiti Judėjimo skyrių steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

XII. PRANEŠIMŲ IR SPRENDIMŲ PASKELBIMO TVARKA

85. Judėjimo pranešimai ir skelbimai remiantis norminiais teisės aktais bei visuotinio susirinkimo, pirmininko, tarybos, ar atsakingojo sekretoriaus sprendimu turi būti skelbiami viešai miesto laikraštyje arba kitose masinės informacijos priemonėse ir Judėjimo interneto svetainėje.

86. Judėjimo vieši skelbimai ir pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir atvejais.

87. Už skelbiamos informacijos turinį ir paskelbimo terminus atsako atsakingasis sekretorius, o jam nesant – pirmininko paskirtas asmuo.

88. Tais atvejais, kai teisės norminiai teisės aktai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka atsakingasis sekretorius, jam nesant – pirmininko įgaliotas pirmininko pavaduotojas arba tarybos narys.

89. Visuotinio susirinkimo, tarybos ir pirmininko sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Judėjimo narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jų priėmimo dienos. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti laiku, atsako pirmininkas, jam nesant – pirmininko paskirtas atsakingas asmuo, o Judėjimo likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami nariams jų nurodytu el. paštu. Judėjimo nariai apie pranešimus ir priimtus sprendimus taip pat gali būti informuojami telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

90. Apie Judėjimo likvidavimą kiekvienas Judėjimo narys ir kreditorius informuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

91. Judėjimo narys, jeigu keičia savo adresą, privalo pranešti Judėjimui apie šį pakeitimą. To nepadarius, laikoma, kad senuoju adresu išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas yra įteiktas tinkamai.

92. Judėjimo narys, pageidaujantis susipažinti su Judėjimo dokumentais ir gauti visą Judėjimo turimą informaciją apie jo veiklą, kuri neatsispindi Judėjimo veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, kreipiasi į pirmininką raštu su prašymu pateikti pageidaujamus dokumentus ar informaciją. Pirmininkas pateikia dokumentus ir (ar) informaciją tokia forma, kokia disponuoja. Pirmininkas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos privalo sudaryti Judėjimo nariui galimybę susipažinti su prašomais dokumentais arba pateikti jų kopijas.

93. Atsisakymas pateikti dokumentus Judėjimo nario pareikalavimu įforminamas rašytine forma. Ginčai dėl nario teisės į informaciją sprendžiami derybų keliu, o neišsprendus taikiai, juos sprendžia teismas.

94. Pirmininkas gali iš asmens pareikalauti susimokėti už Judėjimo dokumentų ir kitos informacijos pateikimą. Reikalaujama sumokėti suma negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

XIII. ĮSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS

95. Įstatų pakeitimo ar papildymo iniciatyvos teisė priklauso Judėjimo pirmininkui, tarybai ir nemažiau kaip 1/5 Judėjimo narių.

96. Judėjimo įstatai gali būti keičiami ar papildomi visuotinio susirinkimo sprendimu 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma. Balsavimo tvarką nustato visuotinio susirinkimo patvirtintas visuotinio susirinkimo darbo reglamentas.

97. Pakeistus įstatus pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

98. Įstatų pakeitimai įsigalioja, kai jie įregistruojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

99. Siūlymai dėl Judėjimo įstatų pakeitimų turi būti teikiami ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki visuotinio susirinkimo dienos.

100. Judėjimo pirmininkas turi pranešti Judėjimo nariams apie siūlomą įstatų papildymą ar pakeitimą ne vėliau kaip prieš vieną savaitę iki visuotinio susirinkimo, kuriame jie bus svarstomi, dienos, pateikdamas naujų įstatų redakcijos projektą telekomunikacijų galiniais įrenginiais arba el.paštu.

XIV. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

101. Judėjimas likviduojamas:

101.1. visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu visuotiniame susirinkime ne mažesne kaip 2/3 visų narių balsų dauguma, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

101.2. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

102. Judėjimas reorganizuojamas visuotinio susirinkimo sprendimu 2/3 visų narių balsų dauguma, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

103. Nutraukus Judėjimo veiklą, Judėjimo turtas ir lėšos naudojami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.